Σύμβαση CITES.

Σχόλια για τον κανονισμό 865/2006/4 Mαΐου 2006 για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους. ΠAPATHPHΣH 1η: Oι δώδεκα παράγραφοι με τις εκτιμήσεις που οδήγησαν στον 865/2006 ουσιαστικά μπορούν να καταγραφούν σαν μια προσπάθεια να “κλείσουν οι […]